← back to front page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

OCHRONA DANYCH W SKRÓCIE

Uwagi ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z danymi osobowymi użytkownika podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszej polityce prywatności zamieszczonej pod niniejszym tekstem.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej witrynie?

Dane na tej stronie internetowej są przetwarzane przez jej operatora. Dane kontaktowe operatora strony internetowej można znaleźć w części „Informacje o podmiocie odpowiedzialnym” w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane?

Z jednej strony, dane są gromadzone, gdy użytkownik nam je przekazuje. Mogą to być na przykład dane wprowadzone przez użytkownika w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie lub za zgodą użytkownika przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania witryny. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu na tę stronę.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego działania witryny. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizowania zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z Twoimi danymi?

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie uzyskać bezpłatną informację o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Użytkownik ma również prawo do żądania poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, może ją w każdej chwili odwołać na przyszłość. W pewnych okolicznościach użytkownik ma również prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Ponadto użytkownik ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W tej sprawie oraz w innych sprawach związanych z ochroną danych osobowych można w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

Narzędzia i narzędzia analityczne innych firm

Podczas odwiedzania tej strony internetowej Twoje zachowanie podczas surfowania może być analizowane statystycznie. Służą do tego głównie tzw. programy analityczne.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

HOSTING I SIECI DOSTARCZANIA TREŚCI

Hosting zewnętrzny

Ta witryna jest obsługiwana przez zewnętrznego usługodawcę (hosta). Dane osobowe zgromadzone na tej stronie są przechowywane na serwerach hostingodawcy. Może to obejmować adresy IP, prośby o kontakt, dane meta i komunikacyjne, dane umowne, dane kontaktowe, nazwiska, wejścia na stronę internetową i inne dane generowane przez stronę internetową.

Hoster jest wykorzystywany w celu realizacji umów z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i skutecznego zapewnienia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

Nasz hostingodawca będzie przetwarzał Twoje dane wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia jego obowiązków służbowych, i będzie postępował zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

Korzystamy z następującego hostingu:

RegioHelden GmbHRotebühlstraße
5070178
Stuttgart

Zawarcie umowy o przetwarzanie danych na zlecenie

Z wyżej wymienionym dostawcą zawarliśmy umowę dotyczącą przetwarzania zamówień (AVV). Jest to umowa wymagana przez przepisy o ochronie danych osobowych, która gwarantuje, że dostawca będzie przetwarzał dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i w zgodzie z GDPR.

UWAGI OGÓLNE I INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych użytkowników. Twoje dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszą deklaracją o ochronie danych.

Podczas korzystania z niniejszej witryny internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które można wykorzystać do identyfikacji użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu się to robi.

Pragniemy zwrócić uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego

Administratorem danych dla tej strony internetowej jest:

Pani Gabriele Högg
Pferdsweide 39C47441
Moers

Telefon: 02841 – 908 280

E-mail: info@hoac.de

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail itp.).

Okres przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, dane osobowe użytkownika pozostają u nas do czasu ustania celu ich przetwarzania. W przypadku złożenia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie dane zostaną usunięte, chyba że istnieją inne prawnie dozwolone powody przechowywania danych osobowych (np. okresy przechowywania danych wynikające z przepisów prawa podatkowego lub handlowego); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte po ustaniu tych powodów.

Uwaga dotycząca przekazywania danych do USA

Na naszej stronie internetowej zintegrowane są między innymi narzędzia firm mających siedzibę w USA. Jeśli te narzędzia są aktywne, dane osobowe użytkownika mogą zostać przesłane na amerykańskie serwery odpowiednich firm. Pragniemy zwrócić uwagę, że USA nie są bezpiecznym krajem trzecim w rozumieniu unijnych przepisów o ochronie danych. Firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez osobę, której dane dotyczą, kroków prawnych w tej sprawie. Nie można zatem wykluczyć, że władze amerykańskie (np. służby wywiadowcze) przetwarzają, oceniają i trwale przechowują dane użytkownika na serwerach amerykańskich w celu monitorowania. Nie mamy wpływu na te działania związane z przetwarzaniem danych.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę, której już udzielił. Odwołanie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych dokonanego do momentu odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w określonych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 GDPR)

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) DSGVO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. Odpowiednie podstawy prawne, na których opiera się przetwarzanie danych, można znaleźć w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. W przypadku wniesienia sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, o których mowa, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami użytkownika, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych (sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 GDPR).

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku wniesienia sprzeciwu dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 2 DSGVO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia GDPR osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, by dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub stronie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji treści poufnych, takich jak zamówienia lub zapytania przesyłane do nas jako operatora witryny, witryna ta wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik ma w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji na temat przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do korekty lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych można się z nami skontaktować w dowolnym momencie.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W tym celu można się z nami skontaktować w dowolnym momencie. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeśli użytkownik kwestionuje poprawność przechowywanych przez nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. W czasie trwania weryfikacji masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się/odbywa się niezgodnie z prawem, zamiast usunięcia danych możesz zażądać ograniczenia ich przetwarzania.
  • Jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one potrzebne do wykonywania, obrony lub egzekwowania roszczeń prawnych, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • W przypadku wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO, należy dokonać wyważenia interesów użytkownika i naszych. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeżeli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – oprócz przechowywania – mogą być przetwarzane wyłącznie za jego zgodą lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Zabrania się wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w ramach zobowiązania do podawania odcisków palców do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego rozsyłania informacji reklamowych, takich jak spam.

GROMADZENIE DANYCH NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Ciasteczka

Nasze strony internetowe wykorzystują tzw. pliki „cookies”. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które nie powodują żadnych szkód w urządzeniu końcowym użytkownika. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (pliki cookie sesji) lub trwale (stałe pliki cookie) w urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty użytkownika. Trwałe pliki cookie są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez niego lub do czasu ich automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach, gdy użytkownik wchodzi na naszą stronę, na jego urządzeniu końcowym mogą być zapisywane pliki cookie pochodzące od firm trzecich (pliki cookie firm trzecich). Umożliwiają one nam lub Tobie korzystanie z niektórych usług firm zewnętrznych (np. pliki cookie do przetwarzania płatności).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ bez nich niektóre funkcje witryny nie mogłyby działać (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie są wykorzystywane do oceny zachowania użytkowników lub wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub do zapewnienia określonych funkcji, o które użytkownik prosił (funkcjonalne pliki cookie, np. dla funkcji koszyka na zakupy) lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony internetowej) są przechowywane na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO, chyba że podano inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego pod względem technicznym świadczenia swoich usług. Jeżeli zwrócono się o zgodę na przechowywanie plików cookie, przechowywanie tych plików odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO); zgodę można odwołać w dowolnym momencie.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniu plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczał akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywował automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Jeśli pliki cookie są wykorzystywane przez firmy zewnętrzne lub do celów analitycznych, poinformujemy Cię o tym oddzielnie w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych i w razie potrzeby poprosimy o zgodę.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

  • Typ i wersja przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • Adres URL odsyłającego
  • Nazwa hosta komputera dostępowego.
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu konieczne jest gromadzenie plików dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

W przypadku przesłania do nas zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, będą przez nas przechowywane w celu rozpatrzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez zgody użytkownika.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. b DSGVO, jeśli prośba użytkownika jest związana z realizacją umowy lub jest niezbędna do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie polegającym na skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), jeśli została ona udzielona.

Dane wprowadzone do formularza kontaktowego pozostają u nas do czasu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub gdy ustanie cel ich przechowywania (np. po zakończeniu przetwarzania zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności dotyczące okresów zatrzymywania danych – pozostają bez zmian.

Wniosek złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, jego zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (imię i nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu realizacji jego żądania. Nie będziemy przekazywać tych danych bez zgody użytkownika.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, jeśli żądanie użytkownika jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie polegającym na skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), jeśli została ona udzielona.

Dane przesyłane do nas za pośrednictwem zapytań kontaktowych pozostają u nas do czasu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub gdy przestanie obowiązywać cel ich przechowywania (np. po zakończeniu przetwarzania zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania danych – pozostają nienaruszone.

Określenie skuteczności reklamy

Pomiar połączeń

Każdy numer telefonu podany na naszej stronie internetowej (z wyjątkiem nadruku i polityki prywatności) jest tzw. numerem śledzenia połączeń, gdzie data, godzina, przyjęcie połączenia, czas trwania rozmowy oraz numery telefonów obu uczestników są rejestrowane, przechowywane i przekazywane firmie RegioHelden GmbH oraz nam w celu określenia skuteczności reklamy. Indywidualnie wybrany dla klienta numer telefonu, pod którym wyświetlana jest dana reklama, nie jest związany ze śledzeniem indywidualnych zachowań użytkownika, lecz zależy jedynie od niektórych lub kilku słów kluczowych użytych w wyszukiwaniu.

Pliki cookie używane do wyświetlania indywidualnego numeru telefonu to tak zwane „pliki cookie pierwszej strony”. Jedynie informacja o tym, jaki numer telefonu ma być wyświetlany użytkownikowi, jest przekazywana do witryny, z której korzysta użytkownik, za pośrednictwem pliku cookie. Jest to podobne do wstępnego ustawienia języka, koloru lub innych funkcji witryny. Śledzenie zachowań użytkowników na różnych stronach nie jest możliwe i nie jest prowadzone.

Zgoda użytkownika nie jest wymagana, ponieważ nie są to „pliki cookie osób trzecich” ani pliki cookie służące do śledzenia. Podanie numeru telefonu nie jest związane z zachowaniami poszczególnych użytkowników, ale z zamieszczonymi reklamami.

WTYCZKI I NARZĘDZIA

YouTube z lepszą ochroną danych

W tej witrynie osadzane są filmy z serwisu YouTube. Operatorem tych stron jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z serwisu YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych. Według YouTube tryb ten oznacza, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o osobach odwiedzających tę witrynę przed obejrzeniem przez nie filmu. Rozszerzony tryb ochrony danych nie musi jednak wykluczać ujawniania danych partnerom YouTube. W ten sposób YouTube nawiązuje połączenie z siecią Google DoubleClick – niezależnie od tego, czy użytkownik ogląda film.

Z chwilą rozpoczęcia odtwarzania filmu z YouTube na tej stronie internetowej nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu serwer YouTube wie, które z naszych stron zostały odwiedzone przez użytkownika. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube, umożliwia YouTube przypisanie jego zachowań związanych z surfowaniem bezpośrednio do swojego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Ponadto po uruchomieniu filmu YouTube może zapisywać różne pliki cookie na urządzeniu końcowym użytkownika lub stosować porównywalne technologie rozpoznawania (np. odcisk palca urządzenia). W ten sposób YouTube może uzyskać informacje o osobach odwiedzających tę stronę. Informacje te są wykorzystywane m.in. do gromadzenia statystyk wideo, poprawy komfortu korzystania z witryny oraz zapobiegania próbom oszustw.

W razie potrzeby, po rozpoczęciu filmu na YouTube mogą zostać uruchomione dalsze operacje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

YouTube jest używany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert internetowych. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można odwołać w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat prywatności w serwisie YouTube można znaleźć w jego polityce prywatności pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

DOSTAWCY USŁUG HANDLU ELEKTRONICZNEGO I PŁATNOŚCI

Dane dotyczące przetwarzania (dane dotyczące klientów i umów)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w zakresie, w jakim są one niezbędne do nawiązania, treści lub zmiany stosunku prawnego (dane ewidencyjne). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z niniejszej witryny internetowej (dane dotyczące korzystania) wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia użytkownikowi korzystania z usługi lub do wystawienia rachunku użytkownikowi.

Zgromadzone dane klientów zostaną usunięte po zrealizowaniu zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowych. Ustawowe okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

← back to front page